Звіти

Графік звітної сесії

Завантажити

Підготовка річних звітів наукових підрозділів ІМБГ НАН України за поточний рік та робочих планів на наступний рік.

РІЧНІ ЗВІТИ наукових підрозділів за поточний рік приймаються вченим секретарем цього року до 20 листопада поточного року в друкованому вигляді в ОДНОМУ екземплярі за підписом наукового керівника та в електронному вигляді за адресою: mishchuk@imbg.org.ua

РОБОЧІ ПЛАНИ на наступний рік (УВАГА! Робочі плани складаються як для бюджетної тематики так і для кожного проекту конкурсної тематики, крім міжнародних грантів) - приймаються вченим секретарем до 20 листопада поточного року в друкованому вигляді в ОДНОМУ екземплярі за підписом наукового керівника.

Списки публікацій за звітний рік надавати у складі звіту за формою 26 - до 20 листопада поточного року в друкованому вигляді в ОДНОМУ екземплярі за підписом наукового керівника. Перелік надається в порядку:

 • Монографії;
 • Статті у наукових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collection– з активним посиланням;
 • Статті у наукових періодичних виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України - з активними посиланнями;
 • Статті у наукових періодичних виданнях, які включені до інших наукометричних баз даних (наприклад, Google Scholar, Copernicus тощо) - з активними посиланнями;
 • Препринти, збірники наукових праць, матеріали конференцій, видані науковим підрозділом;
 • Виробничо-практичні видання (практичні, методичні посібники, методичні рекомендації тощо);
 • Навчальні видання (навчальні програми, підручники, навчальні посібники: навчально-методичні, навчальні, наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити);
 • Довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники тощо);
 • Тези доповідей на міжнародних науково-практичних заходах, що були організовані за кордоном;
 • Тези доповідей на українських науково-практичних заходах, а також на міжнародних заходах, що були організовані в Україні.

Завантажити:

Регламент звіту з перехідної теми на Вченій раді зазначено у Графіку звітної сесії

Підготовка звітів із завершених бюджетних тем

ЗВІТ із завершеної бюджетної теми має бути оформлений у 1 ДРУКОВАНОМУ ЕКЗЕМПЛЯРІ . Всі Додатки до нього мають бути оформлені у 2 ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ . Всі звітні матеріали із завершеної бюджетної теми надаються Вченому секретарю до 21 грудня поточного року:

 1. ЗВІТ із завершеної теми з підписами та печаткою, згідно ДСТУ.
 2. Протокол прийому та оцінки науково-дослідної роботи + Список наукових публікацій із завершеної теми за п’ять років за формою 26 http://imbg.org.ua/uk/misc/docs/ (у порядку: монографії, статті, тези, патенти) за підписом наукового керівника.
 3. Реферат Звіту про НДР на 1 стор.
 4. Відгуки та висновки експертів (внутрішній + зовнішній).
 5. Акти впровадження використання результатів або інші документи, які підтверджують використання результатів НДР (за наявності).
 6. Документи з прийому результатів головними організаціями-замовниками або державними комісіями (за наявності).
 7. Картки технічного рівня нових зразків продукції, технологічних процесів або інші документи, які визначають їх рівень (за наявності).
 8. Висновки замовників/користувачів результатів роботи про можливе їх використання, якщо результати не були впроваджені в процесі виконання НДР (за наявності).
 9. Довідка про об`єкти права інтелектуальної власності (Додаток 7), створені під час виконання теми наукових досліджень, та Звіт про патентні дослідження (Консультації щодо оформлення документів з права інтелектуальної власності надає н.с. лабораторії трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Солдаткіна Ірина Арнольдівна тел. +380445260739, e-mail: solirina@meta.ua або каб. 19 (3-й поверх).
 10. Довідка про планові і фактичні витрати на науково-дослідну роботу за основними статтями витрат, кошторис (дані надає Терещенко Людмила Євгенівна за тел.: 526-96-22 або 2-й поверх).
 11. Облікова картка (ОК). ОК оформлює керівник (виконавець) НДР на сайті УкрІНТЕІ онлайн, куди завантажуються: 1.) Звіт (word/pdf), 2.) Список виконавців з підписами (pdf), 3.) Титульний лист з підписами й печаткою (pdf). Для зручності створено єдиний кабінет від ІМБГ НАН України на ім'я відповідальної особи за зберігання карток – Санченко О.М. Вхід в систему УкрІНТЕІ здійснюється з її логіном та паролем за посиланням . Консультації щодо оформлення РК та ОК надає Санченко Ольга Миколаївна тел. +380442000326, e-mail: o.a.sanchenko@imbg.org.ua або каб. 19 (3-й поверх).
 12. Витяг з протоколу Вченої ради на 1 стор.
Завантажити:

Регламент звіту із завершеної теми – 20 хв.