Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) створено 1973 року. Його засновниками є всесвітньовідомі українські вчені – Б. Є. Патон, С. М. Гершензон, В. П. Зосимович, П. К. Шкварніков , Г. Х. Мацука , який став першим його директором (1973-2003). З 2003 до 2019 рр. Інститутом керувала академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ганна Валентинівна Єльська. У 2019 році ІМБГ НАН України очолив академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Арсентійович Тукало.

ІМБГ НАН України налічує 299 співробітників, з них наукових – 236, які працюють в 14 наукових відділах і 7 наукових лабораторіях. В штаті інституту - 11 членів НАН України, 31 доктор і 127 кандидатів наук. В Інституті навчається 34 аспіранти.

Діяльність установи зосереджена на новітніх дослідженнях у галузі молекулярної біології та генетики - структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне моделювання та дизайн.

Науковці інституту залучалися до виконання державних науково-технічних програм, серед яких "Національна програма ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян", "Захист населення від найпоширеніших інфекційних захворювань", "Національна програма профілактики СНІДу в Україні", "Здоров’я нації", "Генні та аналітичні біотехнології", "Впровадження і застосування Грід-технологій", "Розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів", "Нанотехнології і наноматеріали", "Розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини" та ін.

Вчені Інституту опублікували 6557 наукових статей, з яких 1555 - в найповажніших міжнародних журналах, таких як Science, Nature Structural & Molecular Biology, Cell, Biochemistry, Human Genetics, Human Mutation, Proteins, Nucleic Acids Research, Journal of Biological Chemistry та ін. Отримано свідоцтва на 2 наукові відкриття, понад 314 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, проведено більше 200 наукових заходів - конференцій та з’їздів.

Серед відомих учених інституту — Г. В. Єльська, В. А. Кордюм, А. В. Риндич, М. А. Тукало, Д. М. Говорун, В. А. Кунах, О. І. Корнелюк, О. П. Солдаткін. 24 вчених викладають у ННЦ "Інститут біології та медицини" (КНУ імені Тараса Шевченка), Інститут високих технологій (КНУ імені Тараса Шевченка), Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

Інститут веде активну міжнародну діяльність. Науковці установи успішно співпрацюють із вченими більш ніж 30 зарубіжних країн, зокрема, Німеччини, Франції, США, Великої Британії, Польщі, Італії, Греції, Японії та ін. Інститут виконує декілька проектів Рамкової програми Горизонт 2020. ІМБГ НАН України має десятки міжнародних грантів, з них: CNRS, NATO, STCU, SCOPES та ін. Протягом тривалого часу підтримуються двосторонні зв’язки з установами Польської академії наук та Національного Центру наукових досліджень Франції (CNRS).

Інститут видає три наукові видання:

 • "Biopolymers and Cell"
 • "Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів"
 • збірник наукових праць "Фактори експериментальної еволюції організмів"
 • Крім того, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України є співзасновником наукового журналу "Ukrainica Bioorganica Acta"

  Як внутрішній біоінформаційний ресурс діє розроблений в інституті 3-мовний ВЕБ-портал у галузі біоінформатики, геноміки, структурної біології та молекулярної медицини (http://www.bioua.org.ua).

  З метою забезпечення розвитку наукової освіти в Україні за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів для наукових установ, закладів вищої освіти та наукоємних галузей виробництва, а також для сприяння інтеграції України у світовий освітньо-науковий простір, Інститут активно опікується навчанням наукової молоді. У 2016 році Інститут молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія. У 2021 році після акредитації освітньої програми Ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти було переоформлено згідно Наказу МОН від 30.11.2021 № 251-л. У 2022 році на базі Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України створено кафедру «Молекулярної біології та біотехнології» Державної наукової установи «Київський академічний університет» (Наказ №41-од/21 від 12.08.21). Код та найменування галузі знань – 09 Біологія; шифр та найменування спеціальності – 091 Біологія; ліцензійний обсяг – 8 осіб. На кафедрі навчаються студенти за другим (Магістр) рівнем вищої освіти. Завідувач кафедри – доктор біологічних наук, професор, академік НАН України Михайло Арсентійович Тукало). Ліцензії для здійснення освітньої діяльності КАУ у сфері вищої освіти, затверджено наказами МОН від 28.12.2017 № 512-л та від 21.12.2018 № 3073-л. Акредитацію Освітньо-наукової програми «Молекулярна біологія та біотехнологія» пройдено у 2023 р.

  Вчені ІМБГ також викладають у провідних вищих навчальних закладах України: Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Національному університеті харчових технологій, Національному медичному університеті імені Богомольця, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та ін.

  Рада молодих вчених активно та успішно діє в ІМБГ НАН України. За Статутом ІМБГ НАН України Голова РМВ входить до складу Вченої ради Інституту. Діяльність РМВ багатовекторна: Рада проводить заходи для молодих співробітників Інституту, залучається до реформування науки та протидії псевдонауці, взаємодіє з бізнесом, науковими установами інших галузей, опікується розвитком інновацій в Україні, проводить Дні науки, українські та міжнародні заходи, популяризує науку, пропагує наукові досягнення як інтелектуальне надбання України тощо.

  За роки існування ІМБГ НАН України його співробітники отримали низку нагород, премій та відзнак: Державні Премії України в галузі науки і техніки, Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, Премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Премії Верховної Ради України для молодих вчених, іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, премії імені видатних вчених НАН України, Премії Президента України для молодих учених.

  У 2003 році ІМБГ НАН України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень в галузі генної інженерії і терапії, створення і впровадження новітніх біотехнологій і лікарських засобів (Постанова КМУ від 21.07.2003 № 1127).

  У 2018 році Інститут став лауреатом премії WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018 у номінації "Найбільш продуктивна українська організація за кількістю наукових праць, опублікованих у 2008–2017 роках", галузь "Науки про життя", та того ж року отримав премію Scopus Awards Ukraine у номінації "Медичні науки".

  Web of Science Award 2019. У 2019 році ІМБГ НАН України здобув нагороду "Лідер науки України 2019. Web of Science Award" у номінації "Science Influence Leader: Chemistry": за найвище цитування робіт учених ІМБГ НАН України відносно середньосвітового рівня у період 2014-2018 рр. за даними аналітичної системи InCites.

  У вересні 2023 року з нагоди 50-річчя з дня заснування ІМБГ НАН України колектив Інституту нагороджено Грамотою Верховної Ради України з вагомий внесок у розвиток вітчизняної біологічної науки, зміцнення науково-технічного та інноваційного потенціалу держави, підготовку висококваліфікованих наукових кадрів (Розпорядження Голови ВРУ №928-к від 24.08.2023 р.).

  Трудовий колектив ІМБГ НАН України нагороджено Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом - з нагоди 50-річчя з дня заснування Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (Розпорядження Голови ВРУ №928-к від 24.08.2023 р.).

  Стратегія гендерної рівності.